Pro koho je služba určená

Domov pro seniory Sue Ryder je určen:

 • Seniorům starším 65 let, kteří jsou v důsledku nemoci či chronického postižení trvale odkázáni na péči druhé osoby.

 • Seniorům, kteří nemají dostatek fyzických nebo psychických sil, aby mohli zůstat v domácím prostředí sami, za pomoci rodiny nebo dostupných terénních služeb.

 • Seniorům, kteří mají částečně nebo úplně sníženou schopnost pohybu.

Pravidla pro odmítnutí uzavření smlouvy o poskytnutí pobytové sociální služby:

 • DpS může odmítnout uzavřít smlouvu pouze z důvodů uvedených v § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění:
  • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
  • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
  • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 505/2006 Sb., § 36),
  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • Tyto důvody je třeba zohlednit už při jednání se zájemcem o službu, kdy mohou vést k nepřijetí žádosti o službu a doporučení obrátit se s žádostí na jinou službu.

Kritéria přijetí

Žádost, kterou obdržíme, oboduje naše sociální komise dle předem stanovených kritérií.

Kritéria pro posuzování žádosti jsou následující:

 • Věk žadatele

 • Možnosti zajištění péče v přirozeném prostředí žadatele a možnosti péče do budoucna (zohledňujeme rodinnou situaci - zda se jedná o osamělého žadatele, o žadatele již umístěného v jiném pobytovém zařízení, apod.)

 • Zdravotní stav a soběstačnost žadatele (posuzujeme míru potřebnosti péče, která se odvíjí od zdravotního stavu)

 • Sociální situace žadatele (přihlížíme k důvodům a naléhavosti konkrétní žádosti, možnosti využití terénních sociálních služeb, apod.)


Příspěvek na péči není rozhodující. Obsazujeme-li volné místo pro dlouhodobý pobyt, sejde se sociální komise, která při svém rozhodování zvažuje, jaké je aktuální složení klientů na daném oddělení z hlediska potřeby péče. Podle toho stanovíme, z jaké kategorie míry závislostí (vyjádřeném výší příspěvku na péči) můžeme nového klienta přijmout. Našim cílem je, abychom mohli všem klientům poskytovat kvalitní péči dle jejich individuálních potřeb. Přijímáme především žadatele, kteří potřebují pomoc v běžných denních úkonech minimálně na úrovni II. stupně závislosti na péči a více.

Předpokladem pro přijetí je také volná kapacita domova pro seniory a možnost uspokojení potřeb konkrétního žadatele v našem domově (možnosti konkrétního pokoje, spolubydlící, počet lůžek na pokoji – omezený počet jednolůžkových pokojů apod.)


Detailnější informace pro zájemce o službu Domova pro seniory Sue Ryder naleznete zde - ke stáhnutí v pdf.

 

 

Darujte šanci
na důstojné stáří