Prohlášení o ochraně soukromí

V tomto Prohlášení o ochraně soukromí je vysvětleno, jakým způsobem Domov Sue Ryder, z. ú. zpracovává osobní údaje o osobách, s nimiž přijde do styku (dále jen jako „vy“) při jednání se společnostmi a jinými příslušnými osobami, včetně fyzických osob a dále zaměstnanců, členů statutárních orgánů, vlastníků a dalších pracovníků společností, poskytovatelů služeb a jiných obchodních protistran (dále v tomto Prohlášení o ochraně soukromí jen jako „vaše organizace“). 

Kdo odpovídá za vaše osobní údaje a jak je ho možné kontaktovat

1. Správcem vašich osobních údajů je:
Domov Sue Ryder, z. ú., Michelská 1/7, Praha 4 – Michle, IČ:  26204673, registrace u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 213 (dále v tomto Prohlášení o ochraně soukromí jen „my“). Pro více informací nás prosím kontaktujte na gdpr@sue-ryder.cz

2. Proč vaše osobní údaje zpracováváme
Vaše osobní údaje zpracováváme dle potřeby za účelem uskutečňování našich oprávněných smluvních a jiných zájmů, a to z následujících důvodů:

 • řízení, správa a zlepšování péče o klienty a vztahy či závazky se Společnostmi a poskytovateli služeb a pro účely firemního marketingu, analýz a provozu kontrolních a řídících informačních systémů; 
 • správa našich informačních technologií a zajišťování bezpečnosti našich systémů; 
 • zakládání, uplatňování a/nebo obhajoba právních nároků a práv a ochrana, uplatňování a prosazování našich práv, majetku nebo bezpečnosti nebo poskytování pomoci Společnostem či jiným osobám v této oblasti; 
 • prošetřování, odpovědi a řešení stížností a úniků údajů týkajících se nás, zachování kvality služeb a školení zaměstnanců.  Vaše osobní údaje dále zpracováváme za účelem dodržování právních předpisů a nařízení, vždy však v rozsahu nezbytném ke sledování našich oprávněných zájmů při spolupráci s našimi regulačními a jinými orgány, plnění požadavků cizích právních předpisů, předcházení či odhalování hospodářských a jiných trestných činů a porušení regulatorních předpisů a při ochraně našeho podnikání. V tomto ohledu jde o zpracovávání vašich osobních údajů z níže uvedených důvodů: 
 • spolupráce s vládními, daňovými nebo jinými regulatorními orgány a dalšími zprostředkovateli nebo protistranami, soudy a jinými třetími stranami, a/nebo jiných aktivit těmto subjektům a řešení jejich požadavků, 
 • sledování a analýzy využití našich produktů a služeb;
 • provádění činností v oblasti zajišťování souladu s právními předpisy; Jestliže nám neposkytnete požadované informace, je možné, že vám či vaší organizaci nebudeme schopni poskytovat (nebo nadále poskytovat) příslušné produkty či služby nebo s vámi či vaší organizací jinak obchodovat. 

3. Kde společnost Domov Sue Ryder, z. ú. získává vaše osobní údaje a kategorie osobních údajů
Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo nebo které se o vás dozvíme z toho, jakým způsobem využíváte naše systémy, a dále z naší komunikace a dalších jednání s vámi a/nebo vaší organizací. Osobní údaje nám rovněž může poskytnout vaše organizace nebo jiné organizace. Mezi tyto patří zejména: 

 • název firmy, IČO, DIČ, jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje, např. vaše pracovní e-mailová adresa, adresa bydliště nebo pracoviště, telefonní čísla, bankovní spojení a jiné informace
 • informace získané z veřejně dostupných webových stránek, databází a jiných veřejných zdrojů údajů. 

4. Komu vaše osobní údaje poskytujeme
Z důvodů uvedených v bodě 2 výše vaše osobní údaje poskytujeme těmto subjektům: 

 • dalším subjektům pro účely řízení vztahů se Společnostmi, poskytovateli služeb a dalšími obchodními partnery společnosti Domov Sue Ryder, z. ú. 
 • našim odborným poskytovatelům služeb (například právním poradcům, účetním, pojišťovnám); 
 • právním poradcům, státním orgánům a orgánům činným v trestním řízení a dalším osobám, které jsou účastníky nebo zvažují soudní řízení; 
 • příslušným regulatorním orgánům, orgánům činným v trestním řízení, finančním nebo státním orgánům, soudům a dalším orgánům v jakékoli jurisdikci;

5. Kam vaše osobní údaje předáváme
Vaše osobní údaje můžeme předávat regulatorním orgánům, orgánům činným v trestním řízení, finančním úřadům a státním orgánům, soudům a dalším orgánům, poskytovatelům služeb a jiným obchodním protistranám v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), včetně zemí, v nichž platí jiné normy ochrany osobních údajů než standardy platné v rámci EHP. Při předávání vašich osobních údajů poskytovatelům služeb v těchto zemích zajistíme, aby byly tyto údaje chráněny v souladu se standardními dohodami o předávání osobních údajů schválenými v rámci EHP nebo jinými odpovídajícími zárukami. 

6. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nutnou k naplnění účelů našeho vztahu s vámi nebo s vaší organizací nebo v souvislosti s plněním smlouvy se Společností či vaší organizací (pokud vaše organizace není Společnost) nebo v souvislosti s plněním zákonných či regulačních povinností.   

7. Jaká jsou vaše práva ve vztahu k osobním údajům 
Jste oprávněni nás požádat

 • O poskytnutí kopie vašich osobních údajů, 
 • O opravu vašich osobních údajů,
 • O výmaz vašich osobních údajů nebo
 • O omezení zpracování vašich osobních údajů. 

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoli odvolat nebo uplatnit námitku proti dalšímu zpracování vašich osobních údajů z naší strany. Tato práva budou v některých situacích omezena, například v případech, kdy máme povinnost vaše osobní údaje zpracovávat podle práva EU nebo podle práva členského státu EU.  Chcete-li tato svá práva uplatnit nebo máte-li dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 1 výše. Můžeme vám poskytnout zejména kopie dat týkajících se předávání osobních údajů, na něž odkazujeme v bodě 5.
 
8. Změny tohoto Prohlášení
Toto Prohlášení o ochraně soukromí nabývá účinnosti 25. května 2018.  Poslední aktualizace byla provedena dne 25. května 2018.  V případě změny zveřejníme nové znění tohoto Prohlášení na této webové stránce, abyste tak byli v plném rozsahu informováni o zpracovávání vašich osobních údajů a souvisejících záležitostech.

Darujte šanci
na důstojné stáří