Nejčastější otázky

Péče v domově pro seniory

Co v domově kromě ubytování a stravy nabízíte?

Poskytujeme 24hodinovou komplexní ošetřovatelskou péči, kterou daný klient potřebuje – veškerá péče je přizpůsobena individuálně potřebám každého klienta. Snažíme se podporovat a rozvíjet schopnosti klienta a poskytujeme asistenci při činnostech, které sám nezvládne. I u klientů, kteří jsou v důsledku své nemoci odkázáni na lůžko, podporujeme, aby co možná nejvíce času trávili mimo něj. Klienti mají možnost využívat rehabilitačních aktivit, účastnit se aktivizačních programů či sportovních a společenských akcí.

Kolik a jaké aktivity nabízíte?

Nabízíme širokou škálu aktivit, které může každý klient po nástupu do domova vyzkoušet a poté se rozhodnout, zda a které chce pravidelně navštěvovat. Jedná se o rehabilitační aktivity (individuální rehabilitace, skupinové cvičení). Nechybí ani aktivity individuálně „šité na míru“ danému klientovi, kde je aktivizace přizpůsobena jeho konkrétním potřebám a možnostem.Oblíbené jsou zejména následující pravidelné aktivity: reminiscence, zpívání, kreativní dílna, pečení, trénink paměti, canisterapie, promítání.

Jak často probíhá rehabilitace?

Po nástupu nového klienta do domova je provedeno vyšetření ze strany fyzioterapeuta, který na základě toho určí, jak často je potřeba s klientem rehabilitovat, a zároveň zváží, zda je vhodná účast na skupinovém cvičení. O doporučení ze strany fyzioterapeuta jsou rodina a klient informováni. Fyzioterapeut také zváží, které rehabilitační úkony musí provádět sami fyzioterapeuti a které můžou provádět i sami pečovatelé – tím může být rehabilitace zintenzivněna.

Obvykle má klient možnost individuální rehabilitace 1x týdně, dle domluvy i 2x týdně. Skupinové cvičení probíhá 3x týdně – účast je dobrovolná. Každý klient si může domluvit i své osobní rehabilitace s externím pracovníkem.

K čemu je nutriční péče?

Kvalitní výživa je nedílnou součástí komplexní péče o lidské zdraví. V péči o klienty domova pro seniory Sue Ryder jí věnujeme zvláštní pozornost. Správně načasovaná nutriční podpora může totiž významně pomoci v udržení kvality života a soběstačnosti. Předchází rozvoji komplikací mnohých onemocnění, podílí se na úspěšné léčbě a hojení, pokud již nastává situace, kdy se zdravotní stav člověka zhoršuje. Mezi konkrétní činnosti nutričního terapeuta patří sledování stavu výživy, pravidelné vážení, provádění nutričního screeningu, zajištění dietního stravování, upravování konzistence apod.

Jak je to s pomůckami? (např. inkontinenční pomůcky? Dostaneme je tady, musíme si je sami zajistit?)

Inkontinenční pomůcky zajišťuje vedoucí zdravotní péče, která zjistí potřebu daného klienta a spotřebu těchto pomůcek a zajistí jejich dostatečné množství na každý měsíc. Zdravotní pojišťovna hradí určitý počet plenkových kalhotek. Pokud dané množství nestačí, musí si zbytek hradit klient sám.

Kolik je v domově pro seniory klientů?

Kapacita zařízení je 52 klientů.

Přijímání klienta

Jaká je čekací doba na pobyt v domově pro seniory?

Čekací doba na pobyt se nyní pohybuje v horizontu cca 1 roku. Pořadí žadatelů není určeno datem podání jejich žádosti, ale zejména jejich potřebností a vhodností aktuálně volného lůžka.

Kdy se dělá sociální šetření v rodině klienta? Jaká je praxe, když se uvolní nějaké místo?

Sociální šetření je schůzka s žadatelem a jejím cílem je ověření skutečností uvedených v žádosti o službu. Dále zjištění dalších skutečností, které jsou důležité pro rozhodnutí o poskytnutí služby a zjištění případných změn, které nastaly na straně žadatele od podání žádosti. Sociální šetření se domlouvá v okamžiku, kdy je v domově volné lůžko. Současně probíhá sociální šetření u více žadatelů.

Sociálního šetření se účastní žadatel a kontaktní osoba uvedená v žádosti, případně další osoby dle přání žadatele. Za domov pro seniory se účastní sociální pracovník, zdravotnický pracovník, případně další pověřená osoba. Místem šetření mohou být po dohodě prostory Sue Ryder, nebo místo pobytu žadatele.

Během šetření poskytují zástupci domova pro seniory základní informace o poskytované péči a je také vyčleněn prostor pro vyjádření přání a dotazů žadatele i ostatních účastníků schůzky. Na základě provedených sociálních šetření je někomu ze žadatelů nabídnuto volné lůžko.

Musí být trvalé bydliště na Praze 4?

Trvalé bydliště žadatele pro nás není rozhodující, může být kdekoliv po České republice či v zahraničí. Komunikace s klienty pobytu ze strany pečovatelského a zdravotního personálu probíhá pouze v českém jazyce.

V případě toho, že se daný žadatel dlouhodobě nezdržuje na území hl. m. Prahy, je pak věcí domluvy, jak bude provedeno sociální šetření.

Urychlí mé přijetí poskytnutí daru? Ovlivní dar termín přijetí?

Výše daru termín přijetí nemůže ovlivnit. Přijetí vždy závisí na volném místě. Při přijímání klientů klademe důraz na sociální potřebnost a zdravotní stav.

Urychlí mé přijetí, že má klient nebo někdo z rodiny osobní vazby se Sue Ryder? (dárce a jeho příbuzný, dřívější práce jako dobrovolník, bývalý zaměstnanec apod.)

Velmi nás těší, jestli Vy sami nebo Vaši blízcí jsou spjati se Sue Ryder. Při posuzování žádosti o dlouhodobý pobyt bude Vaší žádosti věnována stejná péče jako všem ostatním žádostem.

Na jakém místě v evidenci jsme?

Nevedeme pořadovou evidenci s žádostmi za sebou. Každá žádost je posuzována individuálně dle sociální potřebnosti a zdravotního stavu žadatele. Z akutních žádostí vybíráme klienty s ohledem na složení pokojů, tak abychom byli schopni poskytnout z naší strany co nejlepší péči. Po vyhodnocení žádosti dochází ke kontaktování rodiny nebo klienta a provedení sociálního šetření. Poté dochází k definitivnímu rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí klienta.

Přijímáte klienty s demencí?

Náš domov není specializovaný na péči o klienty s demencí. Vzhledem k tomu, že syndrom demence se často přidružuje k dalším nemocem stáří, nevylučujeme pobyt takového klienta v našem domově. Nemůžeme však přijmout klienty, kteří jsou dezorientovaní v prostoru a schopni samostatné chůze, neboť naše oddělení jsou otevřená a nejsme schopni zabránit nechtěnému odchodu klienta z areálu domova. Nemůžeme přijmout také klienty, jejichž chování znemožňuje klidné soužití v kolektivu. Možnost přijetí klienta s demencí posuzujeme vždy individuálně.

Přijímáte klienty upoutané na lůžko?

Domov zajišťuje péči o osoby plně odkázané na pomoc druhé osoby, pokud je zdravotní stav stabilizovaný.

Co je příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je finanční příspěvek náležející osobám, které jsou ze zdravotních důvodů závislé na pomoci jiné osoby a je určen na úhradu nákladů na péči (sociální službě, ale i rodině či jiné fyzické osobě, která o potřebného pečuje). Příspěvek na péči se vyplácí ve 4 stupních (880 Kč, 4.400 Kč, 12.800 Kč a 19.200 Kč měsíčně) podle toho, v jaké míře je daná osoba na péči závislá. Příspěvek na péči za daného klienta náleží domovu pro seniory Sue Ryder, dle Zákona o sociálních službách, protože zajišťuje 24 hodinovou péči.

Žádost o příspěvek na péči se podává Úřadu práce dle trvalého bydliště žadatele. V případě, že budete potřebovat poradit v této oblasti, můžete se obrátit také na naše sociální pracovnice. 

Lze žádat o pobyt ve Vašem domově, když žadatel nemá přiznaný příspěvek na péči?

V případě, že mají žadatelé přiznán nižší nebo žádný příspěvek na péči, je přijetí do domova věcí individuální dohody. Sociální pracovnice pak u těchto klientů podává žádost o příspěvek na péči, případně u žadatelů doporučí rodině o příspěvek na péči požádat.


Ubytování

Po kolika lidech jsou pokoje?

K dispozici jsou jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje. Součástí většiny pokojů je i sociální zařízení (bezbariérová koupelna s toaletou). U ostatních je v bezprostřední blízkosti pokoje. Vícelůžkové pokoje mají pro zachování intimity u lůžek závěsy či mobilní skládací paravány. Podívejte se, jak to u nás vypadá.

Můžeme si vybrat, jaký chceme pokoj?

V žádosti o dlouhodobý pobyt je možné uvést preferenci daného typu pokoje. Ve chvíli, kdy se uvolní volné lůžko a je nabídnuto danému žadateli, je domluvena schůzka před nástupem, na které je konkrétní pokoj a volné lůžko ukázáno. Na základě toho se může žadatel či jeho rodina rozhodnout, zda se jim líbí či nikoliv. Odmítnutí volného lůžka neznamená vyřazení žádosti z evidence.

Když chci jednolůžkový pokoj, mohu ho nějak získat rychleji?

Nové klienty vždy přijímáme na vícelůžkové pokoje. Klient si může o jednolůžkový pokoj zažádat až v den nástupu do našeho zařízení. Se sociálním pracovníkem vyplní žádost a tím se zařadí do pořadníku. Jednolůžkový pokoj lze získat v případě, že je aktuálně volný a je kladně zhodnocena vhodnost volného lůžka pro konkrétního žadatele. 

Jak je vybavený pokoj? Co je třeba (co si můžu) vzít z domova?

Každý klient má k dispozici polohovací postel se signalizačním zařízením pro případ potřeby zavolání pomoci, rozkládací mobilní jídelní a noční stolek, šatní skříň a poličku. Podporujeme to, aby si každý klient přinesl své osobní věci, na které je zvyklý a které má rád – např. fotografie, obrázky, oblíbený hrnek, oblíbené povlečení, přehoz na postel, stolek, komoda apod. Vše s ohledem na velikost daného prostoru.

Je tam televize? Je za příplatek?

Televizi si může každý klient přinést svoji a je bez příplatku. V případě vícelůžkových pokojů je potřeba mít k dispozici také sluchátka, aby nebyl rušen spolubydlící.


Personál

Jaký personál tady pracuje? Je to zdravotnický personál nebo jen pečovatelé bez speciálního vzdělání? 

V Sue Ryder pracují jak zdravotničtí pracovníci - zdravotní sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, nutriční terapeutka, tak i pracovníci se sociálním vzděláním: pracovnici v sociálních službách - pečovatelé, sociální pracovnice. Všichni jsou plně kvalifikováni pro práci dle jejich zaměření, zdravotní sestry a pečovatelé pokrývají 24 hodinovou péči o klienty.

V neposlední řadě domov pro seniory nabízí podporu psycholožky a kaplana, kteří jsou zaměstnanci Sue Ryder. Jako členové multidisciplinárního týmu pracují s klienty a s jejich rodinami. V Sue Ryder se konají pravidelné bohoslužby (katolické, husitské, ekumenické).

Je v domově přes noc zdravotní sestřička?

Ano, v noci je přítomna zdravotní sestra.

 

Darujte šanci
na důstojné stáří