Kolik stojí péče

Měsíční náklady na lůžko financujeme z 3 zdrojů:

1) Platby od klienta, Úřadu práce a zdravotních pojišťoven = cca 27 % nákladů na lůžko

 • Ubytování a strava - 560 Kč/den (cca 17.037 Kč/měsíc)
  Tuto částku hradí klient podle zákona o sociálních službách.

  Cena zahrnuje ubytování včetně úklidu a praní prádla a stravu 5x denně. V případě diety je strava přizpůsobena potřebám klienta. 

 • Příspěvek na péči – dávka vyplácená Úřadem práce na základě žádosti
  Její výše je podmíněna závislostí klienta na péči druhé osoby. Náleží dle zákona o sociálních službách poskytovateli sociální péče. Je určen na zajištění 24hodinové péče a nelze z ní hradit žádné další náklady spojené s pobytem v domově pro seniory.
  Výše příspěvku v pobytových službách: 880 Kč (lehká závislost), 4.900 Kč (středně těžká závislost), 14.800 Kč (těžká závislost), 23.000 Kč (úplná závislost)

 • Zdravotní pojišťovny 
  Zdravotnické úkony a spotřebu zdravotnického materiálu hradí zdravotní pojišťovny. Protože však Sue Ryder není registrované zdravotnické zařízení a pojišťovny mají úhradové stropy, nepokrývají platby od pojišťoven tyto náklady v plné výši . Sue Ryder musí proto shánět prostředky na jejich dofinancování z dalších zdrojů (z grantů, od dárců atd.). Co hradí v této oblasti klient: 2 % za denní inkontinenční pomůcky (zbytek platí také pojišťovny), noční inkontinenční pomůcky, kosmetické potřeby k hygieně, doplatky za léky, dopravu k lékaři.
  Měsíční výdaje za tyto doplňkové služby jsou cca 1 000 – 2 000 Kč měsíčně.


2) Grantová řízení = cca 45 % nákladů na lůžko

 • Sue Ryder každý rok usiluje o finanční zdroje na kvalitní péči účastí v grantových žádostech (MPSV, Magistrát hl. města Prahy, Nadační fond Abakus, MČ Praha 4 a další).

3) Příspěvky individuálních či firemních dárců, příjmy z vlastních obchodních aktivit = cca 28 % nákladů na lůžko

 • Pro fungování Sue Ryder jsou zásadní dary individuálních a firemních dárců, příjmy z benefičních akcí a příjmy z vlastních obchodních aktivit (tržby z 8 dobročinných obchodů Sue Ryder, z pronájmů a restaurace).
   
 • Na pokrytí nákladů na lůžko se darem podílejí také rodiny klientů.
  Pro udržení současné kvality poskytování služeb a individuálního přístupu ke klientům vítáme každou finanční spoluúčast ze strany rodiny formou měsíčního finančního daru. Výše daru je komunikována při individuálním jednání.

Poskytujeme vysoce individualizovanou péči zaměřenou na konkrétní potřeby každého seniora. Její zajištění je finančně náročné. Celkové měsíční náklady na lůžko v domově pro seniory Sue Ryder jsou kryty z 3 výše uvedených zdrojů.


Výše popsaný systém financování vychází z údajů pro rok 2024.

 

Darujte šanci
na důstojné stáří