Sue Ryder na poli paliativní medicíny

Naši kolegové ze sociálních služeb se zúčastnili XII. Celostátní konference paliativní medicíny v Plzni. Prožili dva dny plné informací, ale především vzájemné podpory pro svou práci. Vedoucí domova pro seniory Kristýna Kadlecová k tomu říká: „Naše setkání se neslo v duchu vzájemného respektu a chuti sdílet informace a posouvat se dál. Odjíždíme s pocitem, že napříč službami v České republice jsou kolegové, kterým záleží na kvalitě života i v jeho posledních chvílích. My se spolu s nimi můžeme odborně posunovat, a pomáhat tak co nejlépe našim klientům.“ 


Položili jsme jim několik otázek na téma paliativa a její místo v Sue Ryder.  

Konference paliativní medicíny, která právě proběhla v Plzni, je výjimečná příležitost k setkání nad tématem, které i v Domově pro seniory Sue Ryder má své pevné místo. Čím je tato událost pro tým důležitá? 

Je to setkání rozmanitých odborností, rozmanitých typů organizací, a různých názorů a postojů. Potkávají se zde sociální a zdravotní svět, věřící a ateisté, odborníci i pomáhající laici. Přes různorodost jednotlivců zde nikdo nesoutěží o místo na slunci a všichni mají radost z toho, co dělají ti druzí. Přítomné spojuje vnitřní samozřejmost pomoci druhým lidem.  

Jako tým Sue Ryder máme možnost slyšet a vidět, čím ostatní procházejí, s čím bojují, kde už zvítězili a co se ještě nepodařilo. Můžeme se seznámit a propojit s ostatními, sdílet své zkušenosti a poučit se od ostatních.  

Poskytování paliativní péče v domovech pro seniory se pozvolna stává velmi diskutovaným tématem a Sue Ryder se také podílí na vzdělávání a rozvoji kolegů z jiných zařízení. Jednou z hlavních věcí, které se jim snažíme předat je, že velmi důležitou roli hraje vzdělávání, které je nikdy nekončící součástí. I my se tak nutně musíme vzdělávat dále a k tomu patří i akce typu této konference. 

Konference byla potvrzením, že Sue Ryder má k danému tématu také co říct, a že je lídrem v oblasti poskytování paliativní péče v pobytových službách. 

Měli jsme na konferenci i vlastní blok, čeho se týkal a kdo nás ze Sue Ryder prezentoval? 

Blok se týkal programu Abakus - Nadačního fondu zakladatelů Avastu, který se zaměřuje na zvýšení dostupnosti paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory. Sue Ryder stojí spolu s Centrem paliativní péče za vlastní koncepcí programu i za jeho realizací. Barbora Nejedlá, která je koordinátorkou tohoto programu, a současně výzkumnicí a analytičkou v Sue Ryder, byla garantkou tohoto bloku. Kromě vstupní prezentace obsahu programu byla zodpovědná za zajištění účasti všech odborníků v panelu i za zdárný průběh programu bloku.  

Matěj Lejsal, ředitel Sue Ryder, moderoval panelovou diskuzi s vybranými odborníky z řad geriatrů/paliatrů, mobilních hospiců, domovů pro seniory. Mezi panelisty byla i Kristýna Kadlecová. Ta k tématu říká: „Uvědomila jsem si, že každý domov má jiné možnosti v poskytování paliativní péče (dostupnost lékaře, mobilního hospice, nemocnice), ve kterých se pohybujeme, jak můžeme a umíme. V Praze by se mohlo zdát, že je vše jednoduché, je tu dostupná specializovaná paliativní péče a většina nemocnic už má svůj paliativní tým. Ale naši klienti jezdí do různých nemocnic, a my tak pokaždé vyjednáváme s jiným lékařem a vždy navazujeme spolupráci nanovo. Někdy se to daří lépe a někdy hůře. Je to strastiplná cesta, která má obrovský smysl.  

Karolína Pechová, odborná konzultantka, prezentovala v bloku zaměřeném na podporu rozvoje mobilní specializované paliativní péče. Její část prezentace se týkala prezentace výsledků fokusních skupin, které facilitovala v rámci angažmá na Ministerstvu zdravotnictví. Téma její prezentace bylo: Co je zásadní pro efektivní  poskytování mobilní specializované paliativní péče? 

Jaké nejdůležitější informace si odtud odvážíte?  

Poznání a ujištění se, že jsme na dobré cestě. Způsob, jakým uvažujeme o paliativní péči, je zcela v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti geriatrické paliativní péče v ČR i ve světě. Podstatné bylo vidět, jak je důležitá a vzájemně prospěšná propojenost lidí z multidisciplinárních týmů v závěru lidského života  – směrem ke svým klientům/pacientům a k sobě navzájem. Takto to máme nastavené i v našem domově pro seniory. 

Pořád se posouvají hranice toho, co všechno spolu dokážeme v oboru paliativní péče zvládnout a velká péče se věnuje také tomu, aby se tento nový obor dostal v dobrém světle i k veřejnosti (film "Jednotka intenzivního života" určitě udělá dobrou propagaci a snad i rozvíří nějakou další diskuzi). Pro mnohé lidi pojem "paliativní péče" stále znamená strach a nepochopení, namísto důstojné a neinvazivní péče v závěru života – a mnohdy navíc i péče v rodinném kruhu, namísto v nemocnici. Odnášíme si radost, že duchovní stránka je přirozenou součástí celého tématu. 

Na konferenci jste jistě slyšeli mnoho příběhů, příkladů z praxe, zkušeností jiných organizací. Když to srovnáte s tím, jakým způsobem poskytujeme paliativní péči v Sue Ryder, jak si stojíme? Kde máme ještě rezervy a v čem jsme dál? 

Stojíme si velmi dobře – máme zaběhlé procesy, perfektní multidisciplinární tým, skvělé odborníky, napojení na mobilní hospicovou péči Cesta domů, zdroje na školení, nadšení pro téma společné pro celou organizaci.  

Do budoucna se musíme dále vzdělávat, stále školit nově příchozí, hledat to, co ještě neumíme. Potřebujeme umět pracovat s daty a propojovat se paliativními nemocničními týmy. Novou výzvou bude rozšíření tématu paliativní péče směrem k terénní službě osobní asistence. 

Musíme vytrvat v komunikaci s nemocnicemi, abychom rozšiřovali síť spolupracujících lékařů a postupně navazovat nové spolupráce. Tak, aby průběh péče o naše klienty byl hladký a v souladu s přáním klienta a s možnostmi organizace. 

Inspirovalo vás toto setkání k dalšímu rozvoji paliativní péče v Sue Ryder? 

Rozhodně ano, pro většinu společnosti je toto téma stále nové, neprobádané a je i naše role téma rozvíjet, např. prostřednictvím stáží, exkurzí, aktivní účastí na konferencích apod. V oblasti dat pak k možnému vyzkoušení modelu spolupráce s geriatrickým týmem (předstupněm je dialog, co nám tento model do stávajícího uspořádání může nabídnout), hledání role křehké geriatrie v paliativní péči. 

A na závěr slova naší psycholožky Lucie Simonové: „Ano, nicméně motivovaná a inspirovaná jsem zejména našimi klienty a svými kolegy.“ 

Za odpovědi děkujeme celému multidisciplinárnímu týmu Domova pro seniory Sue Ryder. Konference se kolegové mohli zúčastnit díky podpoře projektu OPZ EU Větší šance najít práci.  


 

 

 

Darujte šanci
na důstojné stáří