Jeden za všechny, všichni za jednoho a všichni pro každého

Domov pro seniory Sue Ryder je jedno z řešení, které nabízíme seniorům a jejich blízkým ve chvíli, kdy jim stáří začne přinášet starosti. I tady dlouhodobě usilujeme o poskytování příkladné pobytové sociální služby. Díky sehranému multidisciplinárnímu týmu (MDT) můžeme nabízet klientům nejen sociální a zdravotní služby, ale samozřejmostí je skupinová i individuální rehabilitace a zážitková každodenní aktivizace. Všichni jsme „po mušketýrsku“ propojeni hodnotami, zájmem a informacemi. Domov je malý, MDT tým nikoliv.  

Kdo do tohoto týmu, pro kterého je každý klient jedinečný, patří? Klíčové pečující pracovníky metodicky vede metodik Psychobiografického modelu péče, zdraví denně střeží zdravotní sestřičky, domovský lékař i nutriční terapeutka a zastání i podporu v sebeurčení má klient v sociálních pracovnících. O psychiku a transcendenci se pravidelně starají psycholožka a kaplanka. Dobrovolné společníky s klienty propojuje koordinátorka dobrovolníků. Souhru a rozvoj týmu i jednotlivých členů zajišťují vedoucí v čele s vedoucí celého domova

Víme, jak je náročná každodenní profesní spolupráce. Členové mají společná pravidla, cíle a odpovědnost. Pravidelně se setkávají, systémově sdílejí potřebné informace a záleží jim na vztazích. Se vzájemným respektem na hlášeních, poradách i schůzkách otevřeně čelí problémům. Řeší se výzvy profesní, osobnostní, komunikační, systémové i krizové. To vše ale k aktivnímu životu MDT týmu domova patří. 

Naši klienti se v domově dožívají úctyhodných let. Prosazujeme individuální empatický přístup, využívající osobní biografii. Orientujeme se u klientů na takovou pociťovanou kvalitu života, která co nejvíce připomíná domov jako místo důvěry, bezpečí a vřelých vztahů. Komunikujeme i s blízkými klientů a pečujeme o dobré vzájemné vztahy. 

Záleží nám na komplexní péči přímo v domově, a tak je důležitou členkou MDT týmu koordinátorka paliativní péče. I když jsme vybaveni určitou zdravotní technikou, nejsme zdravotnické zařízení ani hospic. Přesto i v našem domově pro seniory nabízíme, indikujeme a poskytujeme kvalifikovanou paliativní péči. 

Víme, proč MDT tým poskytuje i včasnou paliativní péči. Podle stávající definice Světové zdravotnické organizace paliativní péče zlepšuje kvalitu života pacientů a jejich rodin čelících problémům s život ohrožujícím onemocněním, a to prevencí a odstraňováním utrpení cestou časné identifikace, dokonalého hodnocení a léčení bolesti a jiných obtíží tělesných, psychosociálních a spirituálních.  

Uznávaný geriatr MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. již v roce 2013 přiblížil paliativní péči i takto: „Etymologicky se pojem odvozuje od latinského pallium, rouška, resp. palliare, zahalit, ve smyslu zahalení, zakrytí utrpení i zahalení člověka, aby nestrádal.“ O totéž se s úctou úlevnými a podpůrnými postupy snaží i náš multidisciplinární tým. Do života domova zapojujeme i klienty v paliativní péči dle jejich možností a aktuálního zdravotního stavu. Pokud přichází završení života, ulehčujeme stav aromaterapií, využitím techniky bazální stimulace či přítomností kaplanky nebo kněze. Součástí práce tohoto týmu je snaha o blízkost při umírání a péče o pozůstalé. Domov a rodina se s klienty loučí při smutečním rozloučení v naší kapli. 

MDT tým je semknutý, pečuje i sám o sebe, vzdělává se a hodlá dál odolávat únavě a vyhoření. Držte nám, prosím, palce. 


Poskytovat klientům týmovou paliativní péči a intervenční i praktickou podporu jejich blízkým můžeme i díky projektu „Podpora udržitelnosti paliativní péče v domově pro seniory Sue Ryder“ (č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_134/0008174), hrazeného z EU. 

 

Darujte šanci
na důstojné stáří