Informace o organizaci návštěv v  domově pro seniory Sue Ryder platné od 22. dubna 2021

V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 6. dubna 2021 Č.j.: MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN s přihlédnutím k Metodickému pokynu Ministerstva práce a sociálních věcí č. 171 k řešení návštěv v pobytové sociální službě, vč. pokynu poskytovatelům služeb informovat o konkrétních podmínkách návštěv v jednotlivých službách vydávám následující nařízení – režimová opatření:

VYMEZENÍ ROZSAHU ČASU A POČTU NÁVŠTĚV, REZERVACE NÁVŠTĚV

 • Návštěvy probíhají denně v čase od 14.00 do 15.00 hod., pokud není určeno jinak z provozních důvodů.
 • Návštěvníci se minimálně den předem nahlašují e-mailem sociální pracovnici/pracovníkovi (dále jen SP) na daný termín a rezervují volné místo.
 • Návštěvníci na víkend či svátek se nahlašují nejpozději poslední pracovní den předem do 14.00 hod..
 • SP stanoví místo konání setkání ve vymezených prostorech.
 • Každý den je možné přijmout na návštěvu celkem 8 návštěv po 2 dospělých osobách (tedy max. 16 osob), případně děti (nezapočítávají se do maximálního počtu)
 • Vedoucí služby domov pro seniory je oprávněna zvýšit dočasně počet osob s přihlédnutím k možnosti využít venkovní prostory v areálu.

INFORMACE O PLÁNOVANÝCH NÁVŠTĚVÁCH A EVIDENCE NÁVŠTĚV

 • Vedoucí domova stanoví odpovědného pracovníka za každodenní předání informací o objednaných návštěvách, který předává tištěný seznam pracovníkovi vrátnice.
 • Informaci o návštěvách plánovaných na víkend a svátek, předává odpovědný pracovník poslední pracovní den po 14.00 hod. na oddělení a pracovníkovi vrátnice.

TESTOVÁNÍ ANTIGENNÍMI TESTY – ORGANIZACE, KONTROLA

 • Testování POC antigenními testy upravuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 6. dubna 2021 Č. j.: MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN.
 • Děti do dvou let se netestují.
 • Všichni ostatní (starší 2 let) absolvují testování v Sue Ryder v testovacím místě, případně mohou přinést potvrzení o absolvovaném antigenním testu (ne starším než 2 dny) či potvrzení o očkování. Potvrzení o očkování či o absolvovaném testu předloží v testovacím místě.
 • Testování probíhá každý pracovní den v čase 13.30-14.00 hod. (v pátek a před svátkem dle potřeby, přednost mají návštěvy na daný den).
 • Doporučujeme využít princip: Ten, kdo jde na návštěvu, jde před návštěvou na test.
 • Návštěvy nahlášené na víkend jdou na test v pátek (13.00 hod.) předcházející víkendu.
 • Návštěva ve svátek jde na test nejbližší pracovní den před svátkem.
 • Kontrola potvrzení o platném testování o víkendu a ve svátek provede vrátnice, v pracovní dny kontroluje testující tým.
 • Sue Ryder akceptuje potvrzení vydané odběrovým místem či registrovaným poskytovatelem zdravotních služeb.
 • O výsledku testu je návštěvník informován bez zbytečného odkladu.
 • Je-li výsledek provedeného testu pozitivní, není možné návštěvu uskutečnit.
 • O zrušení návštěvy z důvodu pozitivního výsledku testu informuje odběrový tým pracovníky na oddělení.
 • Testovanému předá informaci, že má kontaktovat svého praktického lékaře, který mu na základě pozitivního výsledku antigenního testu POC předepíše test PCR.

PŘÍCHOD NÁVŠTĚVNÍKA – KONTROLA SYMPTOMŮ, VYBAVENÍ POMŮCKAMI, INSTRUKCE K TESTOVÁNÍ:

 • Návštěvník hlásí svůj příchod na vrátnici.
 • Pracovník vrátnice zkontroluje, zda je daná osoba uvedena na seznamu na daný den.
 • Pracovník vrátnice o víkendu a ve svátek kontroluje, zda návštěvník má potvrzení o negativním výsledku testu ze Sue Ryder, případně potvrzení o absolvovaném antigenním testu z testovacího místa (ne starším než 2 dny) či potvrzení o očkování. Bez potvrzení není možné návštěvníka vpustit na návštěvu.
 • Návštěvníkovi je změřena teplota a zapíše čas svého příchodu do Knihy příchodů a odchodů, vydezinfikuje si ruce
 • Na vrátnici rovněž obdrží respirátor, rukavice, je označen štítkem „návštěva“.
 • Návštěvník je odeslán k odběrovému místu (zázemí obchodu), kde vyplní „prohlášení“ a „souhlas“ a „záznamový list o provedeném testování“, absolvuje antigenní test, vyčká na sdělení výsledku testu, výsledek je mu zaznamenán do „potvrzení o absolvování antigenního testu na COVID-19 (POC)“.
 • Návštěva probíhá v čase 14.00-15.00 hod.
 • Pokud někdo z objednaných nedorazí včas, nemusí být vpuštěn do areálu.
 • Odběrový pracovník předá informaci o nepřítomnosti návštěvy na oddělení, aby daného klienta nepřipravovali k návštěvě
 • Návštěvník se pohybuje pouze ve vyhrazených prostorech (odběrové místo, Galerie/Knihovna/Kaple, WC), případně venku (nádvoří, zahrada)
 • Při odchodu se návštěvník nahlásí na vrátnici a zapíše čas svého odchodu do Knihy příchodů a odchodů
 • Seznam návštěv předává SP v tištěné podobě v den konání návštěv, příp. den předem (na svátek, víkend).

PRŮBĚH NÁVŠTĚV:

 • Návštěvy probíhají mimo areál oddělení, v prostoru Kaple (mimo úterý), Galerie a Knihovny (přehled má SP pro účely plánování návštěv).
 • Návštěvy probíhají v čase 14.00-15.00 hod..
 • PvSS doprovodí dané klienty v 14.00 hod. na určené místo setkání, kde je předají návštěvě, v 15.00 hod. si klienty vyzvednou PvSS u odběrového místa, kam je návštěva doprovodí
 • Návštěvě u klientů se zhoršeným zdravotním stavem může být udělena výjimka a návštěva poté může proběhnout na pokoji (výjimku na výzvu od SP uděluje vedoucí domova pro seniory).

TECHNICKÁ OPATŘENÍ A INFORMACE:

 • Pro návštěvníky je v Galerii k dispozici věšák na kabáty.
 • Pro konání návštěvy byly vyčleněny následující prostory (vč. kapacity):
 • Kaple – 3 skupiny návštěvník + klient, s rozestupy Galerie – 4-5 skupin návštěvník + klient, s rozestupy Knihovna – 4 skupiny návštěvník + klient, s rozestupy Prostory užívané návštěvníky jsou po ukončení návštěv dezinfikovány otřením dezinfekčním roztokem a vyvětrány
 • S ohledem na možnost požádat o mimořádnou dotaci na zvýšené náklady v souvislosti s pandemií COVID-19, tj. i ochranné pomůcky pro návštěvy, nejsou do odvolání vydané pomůcky od 04/2021 návštěvníkům účtovány.

VÝJIMKY:

 • Pro klienty v paliativní péči platí obecně výjimka z režimových opatření. Informaci o poskytnuté výjimce předá vedoucí sestra, příp. všeobecná sestra ve službě na vrátnici v den konání návštěvy. Vrátný informuje o příchodu návštěvy v režimu výjimky sestru ve službě, resp. pracovníka oddělení, ten si návštěvu vyzvedává a provází ji. Povinnost předložit potvrzení o negativním výsledku testu (viz výše) platí i pro návštěvu v režimu výjimky, v případě potřeby provede u návštěvy test sestra ve službě v prostorách testovacího místa (zázemí obchodu).

Matěj Lejsal
ředitel

Darujte šanci
na důstojné stáří