Informace o organizaci návštěv v  domově pro seniory Sue Ryder - aktualizace k 1. červenci 2021

 1. Návštěvy mohou probíhat každý den v čase 13.30 -16.00 hod., pokud není z provozních důvodů určeno jinak.
 2. Návštěvníci se předem nenahlašují sociálnímu pracovníkovi, není omezen počet návštěv za den/ke klientovi.
 3. Návštěva může proběhnout pouze po předchozím testování, po absolvovaném očkování nebo ve 180ti denní lhůtě po prodělání Covid. Je proto nutné se při příchodu na vrátnici prokázat:
  • Negativním výsledkem antigenního POC testu ne starším než 72 hodin nebo
  • negativním výsledkem PCR testu ne starším než 7 dnů nebo
  • čestným prohlášením o negativním výsledku na základě provedení samotestu nebo
  • v případě dětí čestným prohlášením rodičů, že dítě mělo negativní výsledek testu provedený ve škole, ne starší než 72hodin nebo
  • potvrzením od lékaře o prodělání nemoci Covid, příp. doklad o izolaci nařízený hygienickou stanicí (do 180 dnů od prvního prokázaného POC/PCR) nebo
  • absolvovaným očkováním proti Covid (22 dní po první dávce při dvoudávkovém schématu, max. 90 dnů bez druhé dávky, resp. 9 měsíců, byla-li podána druhá dávka, resp. 14 dnů od podání od očkování při jednodávkovém schématu).

PRŮBĚH NÁVŠTĚVY

 1. Návštěvník hlásí svůj příchod na vrátnici.
 2. Pracovník vrátnice kontroluje, zda návštěvník má potvrzení o negativním výsledku PCR testu (platnost 7 dní), antigenním testu (platnost 72hodin), čestné prohlášení o samotestování, či potvrzení o očkování, či prodělání Covid do 180dnů. Bez potvrzení/prohlášení není možné návštěvníka vpustit na návštěvu.
 3. Návštěvníkovi je změřena teplota a zapíše čas svého příchodu do Knihy příchodů a odchodů, vydezinfikuje si ruce.
 4. Na vrátnici rovněž obdrží respirátor, rukavice, je označen štítkem „návštěva“.
 5. Návštěvník od vrátnice směřuje na oddělení, kde se nahlásí na příslušné sesterně, až poté si může návštěvník vyzvednout svého blízkého na jeho pokoji/jídelně.
 6. Návštěvník případně vyčká, než bude klient připraven a potom se společně odeberou do vyhrazených míst pro návštěvu (nezůstávají na pokoji, chodbě ani jídelně)
 7. Návštěvník se pohybuje pouze ve vyhrazených prostorech
 8. Při odchodu se návštěvník nahlásí na vrátnici a zapíše čas svého odchodu do Knihy příchodů a odchodů.
 9. Místa konání návštěv:
  • Venkovní areál Sue Ryder – zadní zahrada, nádvoří, zahrádka restaurace, terasa v 1. patře
  • Vnitřní prostory – Galerie, návštěva ve vnitřních prostorech domova pro seniory (na pokojích, jídelnách a chodbách na oddělení) je možná pouze po předchozí domluvě, z důvodu zhoršení zdravotního stavu klienta či za jiných významných okolností

Darujte šanci
na důstojné stáří