Odpovědnost v case managementu

Projekt Centrum pro důstojné stárnutí podporuje rozšíření a ukotvení metody case managementu v podmínkách České republiky. V lednu 2021 jsme v Centru pro důstojné stárnutí spustili odborné ohniskové skupiny, do kterých jsme pozvali kolegy z oblastí souvisejících s tématem case managementu. Skupina je složena z odborníků z praxe i akademické sféry, z ČR i ze zahraničí. Naplánováno je šest případně sedm setkání s předem domluvenými tématy o case managementu. A jelikož diskuze v této skupině jsou velmi zajímavé a přínosné, rozhodli jsme se z každého setkání vybrat jedno téma, které s vámi budeme sdílet.

Prvním tématem je odpovědnost v case managementu. S dalšími odborníky jsme řešili, jakou odpovědnost má case manager při své práci a vůči komu. Společně jsme pak zformulovali tyto základní body:

 • Case manager je zodpovědný za to, že má od počátku jasno v tom, čí zakázku řeší. Nesmí se stát, že plní jinou zakázku než klienta. Odpovědnost case managera spočívá ve vysvětlení role a limitů case managementu klientovi. Musí být transparentní – jasně vysvětlit co je v jeho kompetenci a co už ne. Zároveň by měl informovat klienta o oznamovací povinnosti vyplývající z trestního zákoníku, což je důležité zvláště v případě některých cílových skupin.
   
 • Důležité je vědomí odpovědnosti za proces, nikoliv za klienta. V průběhu spolupráce si obě strany vyjasňují očekávanou míru podpory, tedy co může vyřešit a koordinovat klient sám a kde již potřebuje podporu a doprovázení (a to v návaznosti na možnosti různých cílových skupin).
   
 • Case manager respektuje klienta jako odborníka na svůj život. Vždy se zajímá, co se děje s klientem, i co se děje kolem něj. Je advokátem klienta, pomáhá při prosazování klientových práv a zájmů a dohlíží, zda jsou jeho práva respektována.
   
 • Důležitou odpovědností case managera je odpovědnost za nestrannost. Vždy navrhuje pomoc, která je nejlepší pro klienta (nikoli například výhodnější pro case managera či jinou stranu).
   
 • Odpovídá za to, že nejedná o klientovi bez něj. Jelikož je metoda case managementu zvláště vhodná pro řešení komplikovaných životních situací klientů, do procesu hledání řešení a sjednání pomoci se zapojuje více stran. Je odpovědností case managera získat souhlas klienta se sdílením informací s dalšími stranami. Kupříkladu dokumentace case managera má sloužit k rychlé orientaci všech zúčastněných stran na případu klienta.
   
 • S tímto souvisí další důležitá odpovědnost case managera, a to odpovědnost za efektivitu a hospodárnost řešení. Podstatná v tom je schopnost rychlé orientace case managera, koordinace nebo schopnost kombinovat nejlepší cesty řešení. V USA je sledována efektivita případů, kde byl case manager účasten na řešení případu. Porovnání spolupráce klienta s case managerem a bez jeho zapojení vykazuje nižší návratnost klientů zpět do systému služeb či hospitalizace u těch případů, kde byl case manager do procesu zapojen.
   
 • Case manager je zodpovědný za sledování procesu, doptává se na zpětnou vazbu a průběžně hodnotí spolupráci. Zajímá se, jak spolupráci hodnotí klient a jak ji vnímají ostatní strany – zapojení poskytovatelé, odborníci nebo rodina klienta. Důležitá je i vlastní zpětná vazba získaná sebereflexí case managera, například při supervizi. Na základě zpětné vazby může case manager získat cenné podněty pro zlepšení či změny ve své práci a dalších postupech.

První ohnisková skupina byla přínosně stráveným pracovním časem. Velmi si ceníme spolupráce se skvělými odborníky. Další setkání plánujeme na konec února. Opět se s vámi podělíme o postřehy z dalšího probíraného tématu.

Celý tento projekt je možné realizovat díky štědré podpoře dárců.

Mgr. et Mgr. Jaroslava Šibravová
za tým projektu Centra pro důstojné stárnutí

 

 

Darujte šanci
na důstojné stáří