Nejčastější otázky

Jak rychle můžete začít s poskytováním osobní asistence?  

Doba od podání žádosti do zahájení poskytování osobní asistence není nikde stanovena. Před zahájením osobní asistence je třeba dodržet tento postup: doručit pečlivě vyplněnou žádost, na jejímž základě bude provedeno sociální šetření, poté postoupí žádost k sociální komisi osobní asistence Sue Ryder, která rozhodne o oprávněnosti žádosti. Pak už záleží jen na tom, zda služba disponuje volnými osobními asistenty s potřebným dovednostním a časovým fondem nebo je třeba je  najít.  

Jaký je rozdíl mezi pečovatelskou službou a osobní asistencí?

Obě služby se poskytují osobám, které mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba poskytuje ve vymezeném čase úkony určené zákonem. Osobní asistence je poskytována bez časového omezení a při činnostech, které osoba potřebuje.  

Je osobní asistence hrazena zdravotní pojišťovnou?

Osobní asistence je sociální služba, není tedy hrazena zdravotní pojišťovnou. Osobní asistenci je možné hradit z příspěvku na péči. Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. O příspěvek na péči je třeba požádat na kontaktním pracovišti krajského Úřadu práce.

O kolik hodin denně je možné žádat?

Počet hodin, který je možný poskytnout jednomu klientovi denně, není omezen. Osobní asistenci poskytujeme jak v pracovních dnech, tak o víkendech a svátcích.

Zaručíte mi docházení jen jedné osoby?

Je třeba si uvědomit, že profesionálně a kvalitně poskytovaná sociální služba je náročná na dovednosti, znalosti i fyzické síly pracovníka. Pracovníci mají předepsané povinné vzdělávání, čerpají dovolenou, mohou být nemocní nebo mohou pečovat o své nemocné děti. Je tedy třeba, aby byli zastupitelní a nemuseli jsme ve výše uvedených případech klientovi poskytování služby rušit. Ke klientovi přicházejí dle rozpisu vždy alespoň tři pracovníci. Při celodenních službách i více.

Darujte šanci
na důstojné stáří