Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je zapsaný ústav Domov Sue Ryder,z.ú., IČ: 26204673, vedený u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 213 (dále jen „Sue Ryder“).

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určitý nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Subjektem údajů se pro potřeby fundraisingu a komunikace v Sue Ryder rozumí "příznivec", tedy fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která se jakkoliv a ze své vlastní vůle podílí na činnosti vedoucí k podpoře aktivit Sue Ryder.

Rozsah zpracování osobních údajů

Sue Ryder zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:
a) identifikační údaje: jméno, příjmení
b) kontaktní údaje: adresa trvalého či přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefon
c) bankovní údaje – číslo účtu, kód banky.

Kromě shora uvedených osobních údajů Sue Ryder zaznamenává a uchovává tzv. behavioriální údaje týkající se příznivce, kterými jsou zejména účast na akcích Sue Ryder, otevírání e-mailů zasílaných Sue Ryder, monitoring darů a jiné online a offline aktivity, týkající se Sue Ryder.

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Sue Ryder provádí zpracování osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou, zejména s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“).

Sue Ryder Vás může požádat o poskytnutí osobních údajů v nejrůznějších souvislostech, například při poskytnutí daru, v rámci různých kampaní a akcí. Poskytnuté osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž souvislosti byly údaje poskytnuty, a pro účely uvedené níže.

Kontaktní údaje, které nám poskytnete přes web nebo jinak, můžeme v budoucnu použít k dalšímu kontaktu souvisejícímu s podporou Sue Ryder a fundraisingem, včetně kontaktu elektronickými prostředky. To platí pro kontaktní údaje poskytnuté v jakékoliv souvislosti, včetně darování, přihlášení k odběru informací, atd. Pro analytické účely zaznamenáváme také, v jaké souvislosti jste nám kontaktní údaje poskytli.

Při poskytnutí daru nebo přislíbení daru budete zařazeni do dárcovské databáze, do které zaznamenáváme informace o darech, které jste nám poskytli, o naší vzájemné komunikaci a o participaci na našich kampaních. Tyto údaje používáme za účelem provádění analýz a zefektivnění naší práce.

Darovací brána darujme.cz na těchto stránkách je provozována naším smluvním partnerem, který údaje Vámi v bráně vyplněné používá pouze pro zpracování daru. Podmínky zpracování osobních údajů smluvním partnerem provozujícím darovací bránu najdete zde. Údaje o Vašem daru jsou zároveň zasílány Sue Ryder, s výjimkou údajů o Vaší kreditní kartě (ty slouží výhradně pro zpracování transakce na zabezpečené platební bráně banky a nejsou archivovány).

Dotazy a oprava osobních údajů

Mezi Vaše práva patří zejména právo na přístup, opravu, výmaz, právo na omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo vznést námitku. Vaším právem je přístup ke všem údajům, které o Vás máme k dispozici. Toto právo lze omezit v zájmu národní nebo veřejné bezpečnosti, obrany a soudních řízení. V případě, že máme nesprávné údaje, můžete nás požádat o nápravu.

Právo na výmaz (právo být zapomenut).
Aby Vaše údaje mohly být vymazány, musí být splněna jedna z těchto podmínek:

  • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány.
  • Dojde k odvolání souhlasu, pokud je zpracovávání založeno na souhlasu a není jiný právní důvod pro zpracování těchto osobních údajů.
  • Byla vznesena námitka proti zpracování.
  • Osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně.

Osoby mohou od správce, který zpracovává jejich údaje, získat své osobní údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu.
Dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů v oblasti fundraisingu a komunikace v Sue Ryder můžete zasílat na email: gdpr@sue-ryder.cz.
V takových případech můžeme požadovat prokázání Vaší totožnosti.

Doba zpracování osobních údajů

Údaje v dárcovské databázi uchováváme 5 let od poskytnutí posledního daru anebo příslibu daru.
Kontaktní adresu pro zasílání novinek a informací od Sue Ryder nebo pro přihlášení na akce Sue Ryder zpracováváme až do Vašeho odhlášení, maximálně však po dobu 5 let.

Zabezpečení osobních údajů

Sue Ryder Česká republika přijímá technická a organizační opatření k ochraně Vašich osobních údajů. Naši zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Přístup zaměstnanců k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci.

Datum poslední revize: 31. května 2018

Darujte šanci
na důstojné stáří